De site maakt gebruik van cookies. Het is mogelijk om deze bestanden in de browserinstellingen te resetten. Voor meer informatie, zie de rubriek gebruiksvoorwaarden.
De Website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 16 jaar oud zijn.

OK, SLUITEN

Privacybeleid

1. Estin Warehousing OU (EW) gevestigd in Kadastiku 39B 21004, Narva Eesti (Estland), is toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten en gebruikers (u/uw) en de persoonlijke informatie die u ons hebt toevertrouwd. Het is belangrijk voor u om te begrijpen welke persoonlijke informatie we zullen verzamelen, hoe we het zullen gebruiken en wie er toegang toe kan hebben.


2. Dit Privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van EW in de Europese Economische Ruimte (eer). Het geeft u rechten door middel van het GDPR van de EU. Als u buiten het EMA woont, zal EW alles in het werk stellen om u een vergelijkbare mate van controle over uw privacy te geven.


3. Persoonlijke Informatie betekent informatie over een identificeerbaar persoon. Het bevat informatie die u ons hebt verstrekt of die door ons is verzameld uit andere bronnen. Het kan gegevens bevatten zoals uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht, informatie voor betalingen en persoonlijke referenties, voor zover toegestaan door de lokale wetgeving.


4. Als u een bestaande klant van ons bent, zijn verdere details over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opgenomen in uw klantcontract met ons.


5. Onze websites kunnen links naar andere websites van derden bevatten. Als u een link naar een van deze websites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Controleer deze polissen voordat u persoonlijke informatie naar dergelijke websites van derden.


6. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om orders uit te voeren op basis van artikel 6, lid 1, onder b, GDPR (voor de uitvoering van een contract). Wij zullen ook alle of enkele van de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:


• Informatie die u ons verstrekt: persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals bij het gebruik van het contactformulier op onze website, met inbegrip van uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens


• Onze correspondentie: als u contact met ons opneemt, zullen we meestal een register van die correspondentie bijhouden


• Enquête informatie: we kunnen u ook vragen om enquêtes te voltooien die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. In dergelijke omstandigheden zullen wij de informatie verzamelen die in het voltooide onderzoek is verstrekt


• Marketingvoorkeuren: details van uw marketingvoorkeuren (bijv. communicatievoorkeuren) en informatie die relevant is voor het selecteren van geschikte producten en diensten die u kunnen aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden voor marketingdoeleinden opgeslagen voor de duur van het contract of totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich eerder voordoet


• Website-en communicatiegebruik: details van uw bezoeken aan onze websites en informatie verzameld door middel van cookies en andere tracking technologieën waaronder, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en Domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem en andere communicatiegegevens


• Vorderingen in verband met de uitvoering van de overeenkomst


• Nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften, met name belasting en boekhouding


• Presenteren van misbruik en fraude


• Statistische en bedrijfsgegevens


• In het geval van de organisatie van loyaliteitsprogramma's, wedstrijden en promotiecampagnes waaraan u kunt deelnemen – zullen wij uw gegevens verwerken tijdens de duur en de periode voor de afwikkeling van de toekenning van prijzen. Om de verantwoordingsplicht te waarborgen, dat wil zeggen om de naleving van de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens te bewijzen, zullen we gegevens opslaan voor de periode waarin Estin Warehousing OU verplicht is gegevens of documenten met klantengegevens te bewaren om de naleving van de wettelijke vereisten te documenteren en de controle op de naleving ervan door overheidsinstanties mogelijk te maken.


7. We geven aan voor welke doeleinden we persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen via onze website en identificeren, in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van het Europees recht, de "juridische gronden" waarop we vertrouwen om de informatie te verwerken. Deze "juridische gronden" zijn vastgelegd in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, die bedrijven in staat stelt persoonsgegevens alleen te verwerken wanneer de verwerking is toegestaan door de specifieke "juridische gronden" die in de wet zijn vastgelegd:


Toestemming: Wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw informatie

Contractuitvoering: wanneer uw informatie nodig is om ons contract met u aan te gaan of uit te voeren

Wettelijke verplichting: waar wij uw informatie moeten gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen

Legitieme belangen: wanneer we uw informatie gebruiken om een rechtmatig belang te bereiken en onze redenen voor het gebruik ervan wegen op tegen elke aantasting van uw rechten op gegevensbescherming

Juridische claims: wanneer uw informatie nodig is voor ons om te verdedigen, te vervolgen of een claim te maken tegen u, ons of een derde partij


8. Als je hebt ingestemd met ons gebruik van informatie over jou voor een specifiek doel, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit zal geen invloed hebben op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer wij uw informatie gebruiken omdat wij of een derde een rechtmatig belang hebben om dit te doen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat de diensten niet meer worden gebruikt.


9. Houd er rekening mee dat naast de onthullingen die we hieronder hebben geïdentificeerd, we persoonlijke informatie kunnen onthullen voor de doeleinden die we in deze mededeling uitleggen aan dienstverleners, aannemers, agenten, adviseurs (bv. juridische, financiële, zakelijke of andere adviseurs) en andere bedrijven die helpen bij het uitvoeren van activiteiten:Om producten en diensten aan te bieden en te beheren die u hebt aangevraagd: om onze diensten te beheren, met inbegrip van het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons, of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten


Gebruik motiveringen: uitvoering van het contract; toestemming, legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze verplichtingen uit te voeren en onze diensten aan u te leveren of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service)


Om met u te communiceren over producten en diensten die van belang kunnen zijn: om u te voorzien van updates en aanbiedingen, waar u ervoor hebt gekozen om deze te ontvangen. We kunnen ook uw informatie gebruiken om onze eigen producten en diensten van onze geselecteerde zakenpartners aan u op de markt te brengen via post, e-mail, telefoon of online of sociale media reclame. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen op het moment dat wij uw gegevens verzamelen om een van deze soorten marketing uit te voeren. Wij bieden u op het juiste platform de mogelijkheid om zich af te melden of af te zien van verdere communicatie over elektronische marketing communicatie die naar u wordt gestuurd


Om onze klanten te begrijpen en onze producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen: we kunnen de persoonlijke informatie die we hebben analyseren om uw voorkeuren en marketingvereisten beter te begrijpen, en om onze business beter te begrijpen en onze producten en diensten te ontwikkelen


Toezicht houden op bepaalde activiteiten: toezicht houden op vragen en transacties om de kwaliteit van de dienstverlening, de naleving van de procedures, de gebruiksvoorwaarden en het beleid te waarborgen en fraude te bestrijden


Om u te informeren over wijzigingen ► om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten


Om ons bedrijf te reorganiseren of te wijzigen


In verband met wettelijke of regelgevende verplichtingen: we kunnen uw persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan onze wettelijke vereisten of dialoog met regelgevers, zoals van toepassing, waaronder het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan derden, de gerechtelijke dienst en/of regelgevers of wetshandhavingsinstanties in verband met vragen, procedures of onderzoeken door dergelijke partijen overal in de wereld of waar gedwongen om dat te doen.


10. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken of openbaar maken voor het doel(de doeleinden) dat zij werden verzameld en zoals anderszins geïdentificeerd in dit Privacybeleid.


11. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden, met inbegrip van fraudebestrijdingsorganisaties, wettelijke, regelgevende of rechtshandhavingsinstanties in gevallen van vermoedelijke criminele activiteiten of wetsovertredingen, voor het opsporen en voorkomen van fraude, of indien nodig om te voldoen aan de wettelijke of bestuursrechtelijke vereisten van regeringen, regelgevende instanties of andere zelfregulerende organisaties, of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of voor de bescherming van onze activa.


12. We kunnen affiliates of andere bedrijven gebruiken om diensten te leveren namens ons, zoals gegevensverwerking, account administration, fraudepreventie en opsporing, analytics en marketing. Dergelijke bedrijven krijgen alleen de persoonlijke informatie die nodig is om deze diensten uit te voeren en wij staan hen niet toe om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden. We hebben contracten die deze bedrijven houden aan dezelfde normen van vertrouwelijkheid waarop we worden bestuurd.


13. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geraadpleegd door personeel, leveranciers of andere personen in, overgebracht naar en/of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (eer), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming lager kan zijn dan in de EER. Wij zullen in alle omstandigheden de persoonlijke informatie beschermen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wanneer wij persoonsgegevens van binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) naar buiten de EER overbrengen, kunnen wij worden verplicht specifieke aanvullende maatregelen te nemen om de relevante persoonsgegevens te beschermen.


14. We hebben overeenkomsten en controles met externe dienstverleners die eisen dat alle informatie die we aan hen verstrekken beschermd en alleen gebruikt wordt voor het leveren van de dienst die we het bedrijf hebben gevraagd uit te voeren.


15. Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op de beveiligde servers van onze of onze onderaannemers en toegankelijk gemaakt en gebruikt overeenkomstig ons beveiligingsbeleid en onze normen. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u gekozen heeft) dat u in staat stelt om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het naleven van andere beveiligingsprocedures waarvan wij u in kennis stellen. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.


16. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en wettelijke vereisten. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende maximaal 10 jaar vanaf de datum van voltooiing van het contract of zo lang als nodig is voor het(de) verwerkings doel (en) waarvoor de informatie werd verzameld, en elk ander toegestaan, gerelateerd doel. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie bewaren tot de termijn voor vorderingen die voortvloeien uit de transactie is verstreken, of om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens.


17. Als u vragen heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, dient u eerst contact met ons op te nemen volgens de rubriek "Contact met ons" hieronder. Onder bepaalde voorwaarden, hebt u het recht om van ons te eisen dat:


• Geef u meer informatie over het gebruik dat wij van uw informatie maken,


• Geef u een kopie van de informatie die u ons hebt verstrekt,


• update eventuele onjuistheden in de persoonlijke informatie die we houden,


• verwijder alle persoonlijke informatie die we niet langer legaal kunnen gebruike,


• wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, om uw toestemming in te trekken zodat we die specifieke verwerking stoppen,


• bezwaar maken tegen elke verwerking gebaseerd op de legitieme belangengrond, tenzij onze redenen voor het uitvoeren van die verwerking zwaarder wegen dan de eventuele aantasting van uw rechten op gegevensbescherming,


• beperken hoe wij uw informatie gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht.


18. Als u een van deze rechten uitoefent, zullen wij uw rechten controleren en in de meeste gevallen binnen een maand reageren.

Als u vragen of bedenkingen heeft over onze privacypraktijken, de privacy van uw persoonlijke gegevens of u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, laat het ons weten om contact op te nemen bij kostishchina.g@redmond.company


19. OÜ alinea Õigusbüroo (11188107, Tallinn Highway 9, Narva, Estland) is vertegenwoordiger van Estin Warehousing OU op het grondgebied van de EER.


20. We kunnen de inhoud van onze websites en hoe we cookies gebruiken wijzigen en daardoor kan ons Privacybeleid in de toekomst van tijd tot tijd veranderen. Als we dit Privacybeleid wijzigen, zullen we de datum die het laatst is gewijzigd hieronder bijwerken.


Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.


Ik ben het ermee eens dat mijn persoonlijke informatie zal worden opgeslagen en verwerkt in EW c in overeenstemming met GDPR en EW Privacybeleid


Ik heb deze Voorwaarden en privacy gelezen en aanvaard.