Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι εγγυήσεις της REDMOND ισχύουν μόνο για προϊόντα που προορίζονται για πώληση στη χώρα που παρέχει υπηρεσίες εγγύησης, για προϊόντα που αγοράζονται στη χώρα και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα (οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται λεπτομερώς στις αντίστοιχες ετικέτες).

Η υπηρεσία εγγύησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των καταναλωτών και διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία παρέχεται.

Κάθε συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Redmond. Εγγυόμαστε ότι αυτό το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα επί τουλάχιστον 2 χρόνια.

Αν υπάρχει βλάβη στο προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και αν προσδιοριστούν κατασκευαστικά ελαττώματα ή αστοχίες του υλικού, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων ή ολόκληρου του προϊόντος.

Η διάρκεια λειτουργίας και η περίοδος εγγύησης για το προϊόν αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του από τον καταναλωτή ή από την ημερομηνία κατασκευής του (εάν για κάποιο λόγο είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ημερομηνία αγοράς).

Η εγγύηση ΙΣΧΥΕΙ μόνο εάν:

 • Ο καταναλωτής επιδείχνει τη νόμιμη απόδειξη αγοράς ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την αγορά σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία˙
 • Υπάρχει ένας σειριακός αριθμός, ο οποίος αναφέρεται σαφώς και δεν περιέχει διορθώσεις˙
 • Το προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ισχύοντα τεχνικά πρότυπα˙
 • Το προϊόν δεν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί και επισκευαστεί από κάποιον που δεν έχει εξουσιοδότηση από την εταιρεία REDMOND, το προϊόν δεν έχει υποστεί βλάβη που οφείλεται σε κακή χρήση, λειτουργία ή συντήρησή τουΤο προϊόν δεν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί και επισκευαστεί από κάποιον που δεν έχει εξουσιοδότηση από την εταιρεία REDMOND, το προϊόν δεν έχει υποστεί βλάβη που οφείλεται σε κακή χρήση, λειτουργία ή συντήρησή του.

Η εγγύηση αυτή γίνεται άκυρη αν η απόδειξη αγοράς έχει παραποιηθεί και παραμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο˙

Αυτή η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ εάν:

 1. Οι προϋποθέσεις της χρήσης του προϊόντος διαφέρουν από τις συνθήκες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόν.
 2. Η ζημιά ή τα ελαττώματα του προϊόντος προέκυψαν από κακή χρήση του όπως:
  • λανθασμένη εγκατάσταση ή σύνδεση (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με μια πηγή ενέργειας του οποίου η τάση είναι διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στη σχετική ετικέτα του προϊόντος ή σύνδεση με μια πηγή ενέργειας που δεν πληρούν τα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας της χώρας)˙
  • μηχανική ή θερμική βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ελέγχου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος, ακατάλληλη αποθήκευση ή μεταφορά του) ή οποιοδήποτε ατύχημα ή σοβαρή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας˙
  • τροποποίηση ή ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας˙
  • παρατεταμένη έκθεση των εξανθημάτων του προϊόντος (τα οποία δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες) σε υπερβολική θερμότητα˙
  • ζημιές που προκλήθηκαν από την επίδραση των ξένων αντικειμένων και οργανισμών (εντόμων, τρωκτικών κ.α.) ή υγρών˙
  • άκαιρη αντικατάσταση των οποιωνδήποτε αναλώσιμων υλικών του προϊόντος ή συντήρηση των εξανθημάτων του που απαιτούν περιοδική αντικατάσταση / καθαρισμό˙
  • οποιεσδήποτε επισκευές, τροποποιήσεις ή άνοιγμα του περιβλήματος του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, που είχαν ως αποτέλεσμα διαρθρωτικές, λειτουργικές αλλαγές και τροποποιήσεις στο λογισμικό του προϊόντος˙
  • επισκευή του προϊόντος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, η ποιότητα των οποίων δεν ήταν σύμφωνη με τα πρότυπα ή με τη χρήση ανταλλακτικών που δεν προορίζονταν για την επισκευή των προϊόντων τέτοιου είδους˙
  • όλα τα ελαττώματα προκλήθηκαν από την χρήση που δεν αντιστοιχεί στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
 3. Η ζημία προκλήθηκε από απρόσεκτες ή εκ προθέσεως πράξεις τρίτων.
 4. Η ζημιά προκλήθηκε από τα φυσικά φαινόμενα (φωτιά, πλημμύρα, κεραυνό κλπ).
 5. Ο σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί, παραμορφωθεί ή άλλως τροποποιηθεί που εμποδίζει την αναγνώριση του.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων και μηχανημάτων (π.χ.: των μεταλλικών μπολ των πολυμαγείρων, των μπολ των αρτοπαρασκευαστών με αντικολλητική επίστρωση, συστημάτων αφαίρεσης αφρού αποχυμωτών, λεπίδων, βουρτσών κενού, φλάντζων, λαμπτήρων LED), αναλώσιμων υλικών (συλλέκτη σκόνης, ανταλλακτικών φυσιγγίων και φίλτρων, σαμπουάν και άλλων υγρών), αφαιρούμενων μπαταριών και συσσωρευτών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την τακτική συντήρηση του προϊόντος, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Εάν χρειαστείτε υπηρεσία εγγύησης προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σερβις (η λίστα με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης).