Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προδιαγραφές θα τεθούν σε ισχύ για όλες τις παραγγελίες από ιδιώτη ή επαγγελματία πελάτη, που βρίσκεται στην Κύπρο και Ελλάδα για τις συσκευές (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων και αναλώσιμων).

Οι παρόντες όροι και προδιαγραφές θα διέπουν όλες τις παραγγελίες που διατίθενται μέσω του διαδικτύου, καθώς από άλλες μεθόδους παραγγελιών εξ’ αποστάσεων (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ).

Η υποβολή παραγγελίας θα οδηγεί σε πλήρη αποδοχή από τον πελάτη των γενικών όρων και κανονισμών της πώλησης.

1. Παραγγελία

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν είτε απευθείας από την Ιστοσελίδα μας, ή με επιστολή, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο.

Διά της παρούσης δηλώνεται ότι πριν την τοποθέτησης παραγγελίας, ο πελάτης έχει ενημερωθεί και διαβάσει, στο διαδίκτυο, τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και/ή υπηρεσιών καθώς και όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει για να ολοκληρώσει την συμφωνία πώλησης μέσω διαδικτύου ή μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως που έχει επιλέξει.

Παραγγελίες μέσω διαδικτύου

Για την τοποθέτηση παραγγελίας μέσω διαδικτύου, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα διάφορα στάδια που εμφανίζονται στο διαδίκτυο.

Η προσοχή του πελάτη θα πρέπει να εστιαστεί στη μέθοδο αποδοχής της παραγγελίας που έχει βάλει στην ιστοσελίδα. Ένα «διπλό κλικ» και η επιλογή του κουτιού για την αποδοχή του περιεχομένου των γενικών όρων και προδιαγραφών πώλησης, αποτελεί έγκυρη μέθοδο επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Αυτή συνίσταται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή μίας παραγγελίας από τον πελάτη.

Οι πληροφορίες της παραγγελίας επιβεβαιώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως ένα βιώσιμο μέσω, σε εύθετο χρόνο πριν την παράδοση, μαζί με την αποστολή των γενικών όρων και προδιαγραφών της πώλησης στην ιστοσελίδα. Ένα τιμολόγιο ψηφιακής μορφής θα προωθηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πελάτη.

Παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, επιστολής

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν μέσω τηλεφώνου με την χρήση του τηλεφωνικού αριθμού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

Οι παραγγελίες που υποβάλλονται με επιστολή, τηλεομοιότυπο, ή επιβεβαιώνονται γραπτώς όταν γίνουν τηλεφωνικά, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ακριβή αναφορά της συσκευής ή/και υπηρεσίας που παραγγέλνεται, την τιμή μονάδος, όπως αυτή εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα στην ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η παραγγελία˙
  • την ποσότητα˙
  • το ολικό ποσό της παραγγελίας˙
  • την μέθοδο πληρωμής˙
  • την διεύθυνση παράδοσης (η διεύθυνση θα πρέπει να μέσα σε μία από τις χώρες που αναφέρονται πιο πάνω).

2. Παράδοση

Η προθεσμία παράδοσης είναι καθορισμένη στην Ιστοσελίδα κατά την υποβολή της παραγγελίας και θα τίθεται σε ισχύ:

  • Είτε άμεσα με την πληρωμή και εξόφληση της παραγγελίας, αν η πληρωμή γίνεται κατά την υποβολή της παραγγελίας,
  • Ή αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, εάν η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση του τιμολογίου, ή για παραγγελίες που γίνονται από το τηλέφωνο, μετά την παραλαβή της γραπτής επιβεβαίωσης από τον πελάτη.

Λόγοι ανωτέρας βίας και εξαιρετικές περιπτώσεις

Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η εταιρία δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει το προϊόν,θα ενημερώσει τον πελάτη και θα του προσφέρει την επιλογή για επιστροφή όλου του ποσού που καταβλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών ή την παράδοση ενός αντίστοιχου προϊόντος.

Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται στην διεύθυνση παράδοσης που καθορίζει ο πελάτης. Με την παράδοση συνεπάγεται και η μεταβίβαση των κινδύνων στον πελάτη.

Είναι ευθύνη του πελάτη κατά την παράδοση του προϊόντος να ελέγξει την κατάσταση της συσκευασίας και το περιεχόμενο κατά την παραλαβή, και όπου είναι απαραίτητο να δηλώσει πάνω στο έντυπο παράδοσης που εκδίδεται από την εταιρεία αποστολής ή πάνω στη φορτωτική που εκδίδει η μεταφορική εταιρεία οποιεσδήποτε αμφιβολίες έχει για εμφανής ζημιές ή/και βλάβες.

3. Εγκατάσταση – Χρήση

Η ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας των συσκευών βαρύνει τον πελάτη σύμφωνα με την παρούσα.

4. Τιμή – Όροι πληρωμών

Ο πελάτης καταβάλλει το πλήρες ποσό της παραγγελίας, χωρίς οποιαδήποτε μείωση. Η ολική τιμή ανταποκρίνεται στην τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας που παραγγέλθηκε, και πρόσθετα κόστη για συσκευασία και έξοδα αποστολής, όπως οι τιμές αυτές εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.

Όλα τα πιθανά κόστη και φόροι για την χρήση της συσκευής (κυρίως κόστη συνδρομής και χρήσης) θα καταβάλλονται μόνο και αποκλειστικά από τον πελάτη.

5. Κρατήσεις και Κυριότητα

Η εταιρία διά της παρούσης διατηρεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας των συσκευών που παραδίδονται μέχρι την τελική τους εξόφληση.

6. Λήξη συμφωνίας

Σε περίπτωση που ο πελάτης αθετήσει οποιεσδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η παραγγελία θα τερματιστεί δικαιωματικά και χωρίς οποιεσδήποτε νομικές ή διαδικασίες προσφυγής από την εταιρία.

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να έχουν αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική ανάπτυξη, ακόμη και μετά την επιβεβαίωση παραλαβής και επιβεβαίωσης της παραγγελίας, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνονται θεμελιωδώς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε και για αυτά τα οποία ο καταναλωτής έχει εκφράσει τη δέσμευση του, να επηρεάζονται, και χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της τιμής ή μεταβολής της ποιότητας του προϊόντος.

8. Εγγύηση

Εγγύηση Συμφωνίας

Τα προϊόντα (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων) καλύπτονται από εγγύηση (μέρη και εργατικά) που παρέχεται από την ACO PROFIT TRADING LTD καλύπτοντας οποιαδήποτε κατασκευαστικά προβλήματα με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οποιοδήποτε ελαττωματικό υλικό θα ανταλλάσσεται ή επισκευάζεται χωρίς κανένα κόστος, με την επιλογή είναι ότι η ACO PROFIT TRADING LTD, (με την εξαίρεση επισκευής οποιαδήποτε άλλης προκατάληψης), και ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει, με δικές του δαπάνες, το ελαττωματικό υλικό στην διεύθυνση που κοινοποίησε η υπηρεσία μεταπωλήσεων της ACO PROFIT TRADING LTD της οποίας ο αριθμός τηλεφώνου είναι εμφανής στο δελτίο παράδοσης. Η επισκευή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναληφθεί στο χώρο του πελάτη.