Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

  • reviews written in capital letters;
  • comments that do not relate to specific goods;
  • reviews that contain links to other websites;
  • Reviews that contain profanity and personal insults;
  • reviews such as reviews, located previously.
  • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Pressure Cooker REDMOND RMC-PM381

Σύντομη περιγραφή προϊόντος

REDMOND RM381 multicooker and pressure cooker is a versatile appliance in a stylish design that combines the functions of a multicooker and pressure cooker. PM381 allows cooking food under high pressure and in accelerated mode, preserving the maximum amount of useful substances.

With 13 automatic programs provided in PM381, you can cook in a multicooker and pressure cooker almost any dish: vegetable soup and borscht, stew and steamed cutlets, pizza and homemade bread, cheese and natural yogurt with berries, sponge cake and mulled wine. And if your family has children, then multicooker and pressure cooker will be indispensable for cooking dishes for the smallest members of the family. In the cookbook, which is included with the appliance, you will find a whole section devoted to baby food.

In PM381, you can adjust the pressure level. This function is available when you start any program in the pressure cooker mode. Braise the meat and stew the finished dish at minimum pressure, and increase the pressure to quickly boil the broth for the soup.

The multicooker and pressure cooker cooks automatically according to your settings, so you don't have to follow the cooking in most cases (with the exception of frying). The appliance will cook the dish and automatically turn off itself. By the way, you can change the operation of automatic programs right during cooking - just change the time and temperature settings with the MASTERCHEF Lite function. And the high-tech PM381 appliance cooks exactly according to your settings!

PM381 can prepare a meal in your absence: for when you come home from work or when you wake up in the morning. For this purpose, there is a delayed start function (up to 24 hours). You just need to put the food in the bowl and set the delayed start time in advance. The dish will be ready just in time!

REDMOND - a professional in your kitchen!

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Power 900 W
Voltage 220-240 V, 50/60 Hz
Electrical safety class I
Bowl capacity 5 L
Bowl coating non-stick
Display LED
Steam valve removable
Lid removable
Overall dimensions 290 × 330 × 300 mm
Net weight 4.7 kg
Safety system steam release valve
shutoff valve
thermal fuse
excess pressure sensor
Programmes: - РИС/КРУПЫ (RICE/GRAIN)
- ТОМЛЕНИЕ (SLOW COOK)
- СУП (SOUP)
- ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ (STEW)
- ПЛОВ (PILAF)
- ПАР/ВАРКА (STEAM/BOIL)
- ЙОГУРТ/ТЕСТО (YOGURT/DOUGH)
- ВЫПЕЧКА (BAKE)
- ЖАРКА/ФРИТЮР (FRY)
- ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (BABY FOOD)
- МОЛОЧНАЯ КАША (PORRIDGE)
- ХЛЕБ (BREAD)
- ЭКСПРЕСС (EXPRESS)
MASTERCHEF LITE (changing the cooking temperature and time during cooking process) yes
Keep Warm up to 12 hours
Keep Warm mode disabled in advance yes
Reheat up to 12 hours
Time Delay up to 24 hours
Audible signals disabled yes
Control panel lock yes
PACKAGE INCLUDES: - Electric Pressure Cooker
- Bowl with non-stick coating
- Steaming container
- Trivet
- Measuring cup
- Stirring paddle
- Serving spoon
- Cookbook
- Power cord
- User manual
- Service booklet
Warranty 2 years
*The manufacturer reserves the right to make any modifications to the design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

MASTERCHEF LITE FUNCTION

This function allows changing the temperature and cooking time settings directly during the operation of automatic programs so that the cooked food in the multicooker always corresponds to your taste and preferences! MASTERCHEF LITE allows using your multicooker for sous-vide cooking, which involves cooking food for a long time (up to several hours) at a relatively low temperature of 60 to 80°C. Thanks to the MASTERCHEF LITE function, you can also easily reconfigure the multicooker to prepare complex dishes that combine several cooking technologies (e.g. frying and braising).

The function is not available on some programs, please read the manual of your appliance carefully!

13 AUTOMATIC PROGRAMS

RMC-PM381 has 13 programs for cooking a variety of dishes for everyday and festive table. Programs allow cooking a variety of meat, poultry, fish and seafood dishes, vegetarian meals, cook porridge, soups, side dishes, pasta, pilaf, stir-fry automatically, with minimal effort and time.

Some of the programs of the pressure cooker work at higher pressure, so that the cooking time of some dishes is halved. The possibilities of the appliance are complemented by a delayed start and auto-heating, which, if necessary, can be turned off in advance.

The "RICE/GRAIN" program is used to prepare crumbly porridges and side dishes of rice, buckwheat, and other types of cereals.

The "SLOW COOK" program - for cooking various braised dishes, e.g., classic Russian washes, German knuckle meat, home-made braised meat, meat jelly. The program runs for a long time with a gradual change in temperature from high to low.

The “SOUP” program is intended for cooking cabbage soup, borscht and pickle soup, as well as cream soups, vegetarian soups, broths and also some drinks.

The "STEW/MEAT JELLY" program - designed for stewing meat, fish, vegetables, cooking some side dishes, casseroles, and meat jelly.

The "PILAF" program is intended for cooking different types of pilaf with meat or poultry, vegetarian pilaf with vegetables and fruit, as well as Spanish paella.

The "STEAM/BOIL" program is intended for boiling in water or steaming meat, fish, poultry, vegetables and multi-ingredient dishes, baby, and diet food.

The "YOGURT/DOUGH" is intended for preparation of natural yogurt from milk and yogurt sourdough, proofing dough.

The "BAKE" program is intended for the preparation of biscuits, pies with various fillings, muffins, casseroles, omelets, and foil-baked main dishes.

The "FRY/DEEP FRY" program is suitable for frying meat, poultry, fish, and multi-component dishes, cooking some dishes and side dishes in a deep fryer.

The "CHILDREN'S FOOD" program is suitable for delicate cooking of baby food products, preserving maximum vitamins and nutrients.

The "OATMEAL" program is intended for cooking dairy porridge made of rice, oats, corn, and other types of cereals.

The "BREAD" program is designed for baking different types of bread: classic white bread made of wheat flour, corn bread, wholemeal bread, black rye bread. The program automatically performs the full cooking cycle from dough proving to baking.

The "EXPRESS" program is designed for cooking rice, buckwheat and other crumbly porridges. Within this program, the appliance automatically stops operating once the liquid in the pan has completely boiled away.

ADDITIONAL FEATURES

The automatic programs of the REDMOND RMC-PM381 multicooker and pressure cooker can be used for basic everyday dishes, as well as for the preparation of baby food, fondue, drinks, marinades. RMC-PM381 can also be used to sterilize cookware and pasteurize certain foods for baby care or home canning.

DISH HEATING FUNCTION

The function is designed for convenient heating of chilled or cooled food to a comfortable temperature.

TIME DELAY

The time delay function will allow you to delay the start of the program by up to 24 hours. Breakfast, lunch or dinner will be ready just in time!

REMOVABLE STEAM OUTLET VALVE

The valve is intended for safe release of steam produced in the bowl during cooking. The removeable valve makes the appliance easier to look after, after every use you can easily clean the valve under running water.

"KEEP WARM" FUNCTION

The RMC-PM381 multicooker is equipped with the "Keep Warm" function that starts automatically at the end of the cooking process and keeps the food warm for up to 12 hours. You should use this option wisely, because prolonged heating can dry out the dish.

The function is not available on some programs, please read the manual of your appliance carefully!

DISABLING THE "KEEP WARM" IN ADVANCE

If temperature maintenance is undesirable for some reason, it is easy to turn it off both during cooking and when entering a main program.

NON-STICK BOWL

Quality non-stick coating is resistant to high temperatures and allows cooking more dietary and healthy dishes with a minimum amount of oil. The bowl is ideal for frying, baking, stewing and boiling porridge with milk. The container can be used for storing cooked food and cooking in the oven. The bowl can also be washed in the dishwasher.

DISABLING AUDIBLE SIGNALS

With audible signals the multicooker alerts you about some programs reaching the operating parameters (for example, the signal sounds when you reach the desired temperature in the Fry program), as well as the end of cooking. If the beeps are unwanted, for example, you are afraid of waking up the child or do not want to distract from your work, you can turn them off beforehand.

4-LEVEL PROTECTION SYSTEM

REDMOND RMC-PM381 milticooker and pressure cooker is equipped with a multi-level protection system. Immediately after starting a pressurized program, the lid of the appliance is blocked, and it becomes impossible to open it without depressurizing it through a special valve. If the user needs to interrupt pressure cooking or the power supply to the appliance is interrupted, the lid also remains locked until the pressure is released.

The overheat protection mechanisms and the chamber pressure control system interrupt the cooking process in the pressure cooker mode if the temperature and/or pressure in the chamber exceeds the allowable values. When the parameters come back to normal, cooking automatically resumes. If the values are not normalized within a certain time, the operation of the pressure cooker stops completely.

Enjoy your meal and be healthy!

269,00
In stock
Ασφαλής πληρωμή